Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी
 |   | 

काठमाडौं
SHARES
विजयी उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार २४
प्रदेशसभा उम्मेदवार १६
पुरुष उम्मेदवार ३४
महिला उम्मेदवार
तेश्रो लिंगी उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार १४
प्रदेशसभा उम्मेदवार २६
पुरुष उम्मेदवार ३७
महिला उम्मेदवार
तेश्रो लिंगी उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार १५
प्रदेशसभा उम्मेदवार २८
पुरुष उम्मेदवार ३९
महिला उम्मेदवार
तेश्रो लिंगी उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार २२
प्रदेशसभा उम्मेदवार २७
पुरुष उम्मेदवार ३५
महिला उम्मेदवार
तेश्रो लिंगी उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार २१
प्रदेशसभा उम्मेदवार १८
पुरुष उम्मेदवार ३७
महिला उम्मेदवार
तेश्रो लिंगी उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार १४
प्रदेशसभा उम्मेदवार २१
पुरुष उम्मेदवार ३०
महिला उम्मेदवार
तेश्रो लिंगी उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार १५
प्रदेशसभा उम्मेदवार १९
पुरुष उम्मेदवार ३०
महिला उम्मेदवार
तेश्रो लिंगी उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार
प्रदेशसभा उम्मेदवार २१
पुरुष उम्मेदवार २१
महिला उम्मेदवार
तेश्रो लिंगी उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार १७
प्रदेशसभा उम्मेदवार १७
पुरुष उम्मेदवार २४
महिला उम्मेदवार १८
तेश्रो लिंगी उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार २०
प्रदेशसभा उम्मेदवार २९
पुरुष उम्मेदवार ३६
महिला उम्मेदवार १०
तेश्रो लिंगी उम्मेदवार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्